ANKIETA DLA RODZICÓW ZWIĄZANA Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

Szanowni rodzice! Ankietę należy wypełnić i przynieść do przedszkola, wrzucić do skrzynki pocztowej lub przysłać skan, zdjęcie sms
Wychowawcy grup czekają do jutra do godziny 12:00 na telefoniczną lub poprze messengera informację zwrotną. Dziękujemy za współpracę.

ANKIETA DLA RODZICÓW ZWIĄZANA Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19
1. ……………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

2. Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID-19 od 25 maja 2020r.
TAK NIE
Proszę zaznaczyć/podkreślić właściwe
3. Ze względu na ograniczania dotyczące liczby dzieci w grupie – do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 4 m2, ustalając kolejności przyjęć stosuje się następujące kryteria:
Kryteria pierwszeństwa TAK NIE
Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu
Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:
a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
b) w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
c) handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
4. W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się dodatkowe kryteria:
Dodatkowe kryteria TAK NIE
Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci
w wieku szkolnym)
Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo
Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców

5. Czy dziecko przebywało lub przebywa w otoczeniu osób będących w kwarantannie lub izolacji? TAK / NIE*
6. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na pomiar temperatury ciała dziecka przez pracowników placówki w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych .
(Wynik pomiaru temperatury nie jest rejestrowany przez placówkę w żadnych dokumentach, a sam pomiar służyć ma zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przebywającym w placówce)

………………………………………………, 1 ………………………………….…………. / 2 ………………………………….
Miejscowość, dnia Podpisy obojga rodziców / opiekunów prawnych

Klauzula informacyjna dla rodziców / opiekunów prawnych dziecka w związku z zagrożeniem epidemiologicznym
Zgodnie z art. 13 ust. 1,2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych danych osobowych dziecka pozostającego pod opieką prawną, danych osób upoważnionych do odbioru dziecka jest:
Małgorzata Nowaczyk – dyrektor Przedszkola nr 2 w Mogilnie
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
• Dane dot. stanu zdrowia – pomiar temperatury ciała dziecka przebywającego w placówce art. 9 ust. 2 pkt b) i h) RODO w związku z art. 207, 211 Kodeksu pracy oraz Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych celem spełnienia wymogów prawa oraz wytycznymi GIS;
• Informacje czy dziecko lub osoba wspólnie z nim zamieszkująca była poddana kwarantannie lub przebywała w szpitalu w związku z podejrzeniem zakażenia
COVID – 19 lub czy dziecko miało kontakt z osobami potencjalnie zakażonymi – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, których podanie nie jest obowiązkowe brak, ale ich niepodanie uniemożliwia realizację zadań w zakresie zabezpieczenia realizowanego przez zgodnie z wytycznymi GIS.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zagrożenia epidemiologicznego.
4. Podanie danych osobowych oraz innych informacji nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie może skutkować odmową przyjęcia do placówki.
5. Dane osobowe mogą być przekazane służbom Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub innym służbom kryzysowym.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani poddane zautomatyzowanemu profilowaniu.
7. Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane, przysługuje prawo:
a. dostępu do danych,
b. sprostowania,
c. ograniczenia przetwarzania,
d. złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych.
Inspektorem

Ankieta dla rodziców covid