Oświadczenie o nieuczęszczaniu dziecka do przedszkola

Rodziców wszystkich dzieci, które nie będą uczęszczały do przedszkola od 25 maja prosimy o wypełnienie i dostarczenie oświadczenia. Oświadczenie należy dostarczyć do 20 maja osobiście, pocztą tradycyjną lub skan mailowo p2mogilno@wp.pl. Jest to wymóg prawny określony przez MEN. Dziękujemy za współpracę.

oświadczenie

Miejscowość, dnia ….. maja 2020r.
…………………………..……..
Imię i nazwisko rodzica
opiekuna prawnego

…………………………..……..
Imię i nazwisko rodzica
opiekuna prawnego

………………………..

………………………..
Adres

Oświadczenie o nieuczęszczaniu dziecka do przedszkola

W związku z §2 ust.2 pkt 2a (2b przedszkola) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.410 z poźn.zm.) informuję, że moje dziecko …….……………….…… ……..……………………. (imię i nazwisko) ……………………………. (PESEL) nie będzie uczęszczało do Przedszkola nr 2 w Mogilnie w okresie od 25 maja do 7 czerwca 2020r.

*Jednocześnie informuję, że w przypadku dalszego ograniczenia funkcjonowania przedszkola od 8 do 26 czerwca 2020r. moje dziecko również nie będzie uczęszczało do przedszkola w tym okresie.

……………………….. ………………………..
Podpis rodziców/opiekunów prawnych

*Jeżeli dziecko będzie uczęszczało od przedszkola po 7 czerwca 2020 proszę skreślić tę część.

[Informacja dla rodzica, opiekuna pranego:
– informujemy, że dziecko będzie mogło w każdej chwili, z jednodniowym wyprzedzeniem, rozpocząć uczęszczanie do przedszkola, jeżeli będą na to pozwalały warunki sanitarne,
– informujemy, że w przypadku złożenia oświadczenia o nieuczęszczaniu do przedszkola w okresie od dnia 25 maja 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r. kształcenie będzie realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
-oświadczenie należy dostarczyć do przedszkola: osobiście, pocztą tradycyjną, lub mailowo w terminie do dnia 20.052020r.]