Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022 Zasady obowiązujące od 1 września 2020

Drodzy Rodzice

Oto kilka najważniejszych zasad obowiązujących w naszym Przedszkolu  zawartych w procedurach, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej:

 • wejście do przedszkola głównym wejściem. W „przedsionku”przedszkola może przebywać jedna osoba dorosła + dziecko
 • rodzic/opiekun nie może wejść do innych pomieszczeń przedszkola, oprócz „przedsionka”,
 • przy wejściu dzieciom mierzona jest temperatura,
 • jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali,
 • wyposażenie sal, którego nie można skutecznie uprać lub dezynfekować usuwa się (np. pluszowe zabawki, dywan, poduszki, itp.),
 • liczba zabawek ograniczona tylko do tych łatwo zmywalnych,
 • dziecko nie może przynosić do przedszkola, ani z niego wynosić, zabawek oraz innych przedmiotów,
 • do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie zdrowe dziecko (bez objawów chorobowych – katar, kaszel, gorączka, itp.),
 • osoba przyprowadzająca musi być zdrowa,
 • nie można przyprowadzić dziecka jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
 • rodzice/opiekunowie obowiązani są zdezynfekować dłonie po wejściu oraz zakryć usta i nos,
 • rodzice/opiekunowie obowiązani są przekazywać istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, w szczególności jeśli jednego dnia jest obecny, a na drugi dzień już nie (obowiązek poinformowania placówki o przyczynie nieobecności),
 • rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min 1,5 m,
 • salę, w której przebywają dzieci, wietrzy się co najmniej raz na godzinę,
 • unika się organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu,
 • dzieci często i regularnie myją ręce mydłem,
 • zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet,
 • dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola,
 • sprzęt na placu zabaw będzie dezynfekowany,
 • po każdym posiłku będą czyszczone stoliki i krzesełka,
 • jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby odizolowuje się je w odrębnym pomieszczeniu, dokonuje się pomiaru temperatury, niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka,
 • w celu szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dzieci należy podać aktualne numery telefonów (prywatne i do pracy),
 • sale będą dezynfekowane raz dziennie po wyjściu dzieci.

Rodzicu!
Przeprowadź z dzieckiem rozmowę i przygotuj go, że w drzwiach przedszkola może  przywita je pani woźna ubrana w maskę lub przyłbicę. Tak mogą też być ubrani inni pracownicy przedszkola. Ucz dziecko właściwych nawyków higienicznych.