Drodzy Rodzice!

Ruszają zapisy do przedszkola na okres wakacyjny.

Nasze przedszkole pełni dyżur w sierpniu. Nasze dzieci w lipcu mogą zapisać się na dyżur do Przedszkola nr 4.

Wszystkich zainteresowanych opieką nad dziećmi w okresie wakacyjnym bardzo prosimy o wypełnienie karty wakacyjnej w naszym przedszkolu w dniach 17- 23 czerwca w godz. 8.00- 14.00

Opłaty obowiązują wszystkie dzieci i będą płacone z góry na początku każdego miesiąca. Bardzo prosimy o przemyślane zapisy gdyż w okresie wakacyjnym nie będzie zwrotów z tytułu nieobecności dziecka.

Oświadczenie o nieuczęszczaniu dziecka do przedszkola

Rodziców wszystkich dzieci, które nie będą uczęszczały do przedszkola od 25 maja prosimy o wypełnienie i dostarczenie oświadczenia. Oświadczenie należy dostarczyć do 20 maja osobiście, pocztą tradycyjną lub skan mailowo p2mogilno@wp.pl. Jest to wymóg prawny określony przez MEN. Dziękujemy za współpracę.

oświadczenie

Miejscowość, dnia ….. maja 2020r.
…………………………..……..
Imię i nazwisko rodzica
opiekuna prawnego

…………………………..……..
Imię i nazwisko rodzica
opiekuna prawnego

………………………..

………………………..
Adres

Oświadczenie o nieuczęszczaniu dziecka do przedszkola

W związku z §2 ust.2 pkt 2a (2b przedszkola) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.410 z poźn.zm.) informuję, że moje dziecko …….……………….…… ……..……………………. (imię i nazwisko) ……………………………. (PESEL) nie będzie uczęszczało do Przedszkola nr 2 w Mogilnie w okresie od 25 maja do 7 czerwca 2020r.

*Jednocześnie informuję, że w przypadku dalszego ograniczenia funkcjonowania przedszkola od 8 do 26 czerwca 2020r. moje dziecko również nie będzie uczęszczało do przedszkola w tym okresie.

……………………….. ………………………..
Podpis rodziców/opiekunów prawnych

*Jeżeli dziecko będzie uczęszczało od przedszkola po 7 czerwca 2020 proszę skreślić tę część.

[Informacja dla rodzica, opiekuna pranego:
– informujemy, że dziecko będzie mogło w każdej chwili, z jednodniowym wyprzedzeniem, rozpocząć uczęszczanie do przedszkola, jeżeli będą na to pozwalały warunki sanitarne,
– informujemy, że w przypadku złożenia oświadczenia o nieuczęszczaniu do przedszkola w okresie od dnia 25 maja 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r. kształcenie będzie realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
-oświadczenie należy dostarczyć do przedszkola: osobiście, pocztą tradycyjną, lub mailowo w terminie do dnia 20.052020r.]

ANKIETA DLA RODZICÓW ZWIĄZANA Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

Szanowni rodzice! Ankietę należy wypełnić i przynieść do przedszkola, wrzucić do skrzynki pocztowej lub przysłać skan, zdjęcie sms
Wychowawcy grup czekają do jutra do godziny 12:00 na telefoniczną lub poprze messengera informację zwrotną. Dziękujemy za współpracę.

ANKIETA DLA RODZICÓW ZWIĄZANA Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19
1. ……………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

2. Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID-19 od 25 maja 2020r.
TAK NIE
Proszę zaznaczyć/podkreślić właściwe
3. Ze względu na ograniczania dotyczące liczby dzieci w grupie – do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 4 m2, ustalając kolejności przyjęć stosuje się następujące kryteria:
Kryteria pierwszeństwa TAK NIE
Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu
Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:
a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
b) w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
c) handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
4. W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się dodatkowe kryteria:
Dodatkowe kryteria TAK NIE
Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci
w wieku szkolnym)
Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo
Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców

5. Czy dziecko przebywało lub przebywa w otoczeniu osób będących w kwarantannie lub izolacji? TAK / NIE*
6. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na pomiar temperatury ciała dziecka przez pracowników placówki w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych .
(Wynik pomiaru temperatury nie jest rejestrowany przez placówkę w żadnych dokumentach, a sam pomiar służyć ma zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przebywającym w placówce)

………………………………………………, 1 ………………………………….…………. / 2 ………………………………….
Miejscowość, dnia Podpisy obojga rodziców / opiekunów prawnych

Klauzula informacyjna dla rodziców / opiekunów prawnych dziecka w związku z zagrożeniem epidemiologicznym
Zgodnie z art. 13 ust. 1,2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych danych osobowych dziecka pozostającego pod opieką prawną, danych osób upoważnionych do odbioru dziecka jest:
Małgorzata Nowaczyk – dyrektor Przedszkola nr 2 w Mogilnie
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
• Dane dot. stanu zdrowia – pomiar temperatury ciała dziecka przebywającego w placówce art. 9 ust. 2 pkt b) i h) RODO w związku z art. 207, 211 Kodeksu pracy oraz Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych celem spełnienia wymogów prawa oraz wytycznymi GIS;
• Informacje czy dziecko lub osoba wspólnie z nim zamieszkująca była poddana kwarantannie lub przebywała w szpitalu w związku z podejrzeniem zakażenia
COVID – 19 lub czy dziecko miało kontakt z osobami potencjalnie zakażonymi – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, których podanie nie jest obowiązkowe brak, ale ich niepodanie uniemożliwia realizację zadań w zakresie zabezpieczenia realizowanego przez zgodnie z wytycznymi GIS.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zagrożenia epidemiologicznego.
4. Podanie danych osobowych oraz innych informacji nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie może skutkować odmową przyjęcia do placówki.
5. Dane osobowe mogą być przekazane służbom Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub innym służbom kryzysowym.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani poddane zautomatyzowanemu profilowaniu.
7. Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane, przysługuje prawo:
a. dostępu do danych,
b. sprostowania,
c. ograniczenia przetwarzania,
d. złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych.
Inspektorem

Ankieta dla rodziców covid

Oświadczenie woli

Ogłoszenie.

Po weryfikacji wniosków przez komisję rekrutacyjną wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji. Prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola mailowo lub telefonicznie (SMS)według poniższego wzoru.

Mogilno, dnia……….

Imię i nazwisko rodzica
Adres zamieszkania

Oświadczenie

Oświadczam, że potwierdzam wolę przyjęcia w roku szkolnym 2020/2021 mojego dziecka( imię i nazwisko), urodzonego…….. do Przedszkola nr 2 w Mogilnie.

podpis rodzica

p2mogilno@wp.pl
519351397

24 kwietnia powiadomimy rodziców telefonicznie o przyjęciu do przedszkola.