Informacja dotycząca przetwarzania ochrony danych

Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w sposób przejrzysty poinformować wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową o rodzaju,
zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych
osobowych oraz pouczyć o przysługujących Państwu prawach.
Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych
osobowych.
Jeśli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych
przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych
osobowych.
Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne a nie ma ustawowych podstaw
do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady zgodę niezbędną do przetwarzania
danych.
Jako jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych ustaliliśmy środki
techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu ochrony
Państwa danych osobowych.
1.Dane kontaktowe:
Administratorem Danych Osobowych jest:
Przedszkole Nr 2 w Mogilnie
ul. Moniuszki 4
88-300 Mogilno
telefon: 52 315 25 37, 519351397
e-mail: p2mogilno@wp.pl
reprezentowane przez Dyrektora
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:
mgr inż. Sebastian KOPACKI – inspektor.rodo@gmail.com
2. Skąd mamy Państwa dane?
Państwa dane pozyskaliśmy:
• bezpośrednio od Państwa,
• ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.
3.Jakie dane przetwarzamy?
Placówka przetwarza następujące kategorie danych:
• dane kontaktowe,
• dane niezbędne do statutowej działalności prowadzonej przez AD,
Małgorzatę Nowaczyk
• dane niezbędne w procesie zatrudnienia,
• dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy i wystawienia
faktury.
4.Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród
następujących celów:
• celem spełnienia wymagań prawnych związanych z zatrudnieniem, przyjęciem do
Placówki,
• w celu zawarcia i wykonania umowy: umowy o świadczenie usług, inne umowy
cywilnoprawne,
• w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na AD, np. spełnienia
obowiązków w przy wystawienia faktury lub rachunku.
5. Prawa dotyczące danych osobowych osób, których one dotyczą.
Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych, możecie się Państwo
do nas w każdej chwili zwrócić pisemnie, mailowo, telefonicznie, odpowiemy na pytania.
Zgodnie z RODO macie Państwo następujące prawa:
Prawo do informacji (art. 15 RODO).
W każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać informacje o tym, jakie kategorie
danych osobowych oraz jakie informacje odnośnie Państwa przetwarzamy i w jakim celu
to czynimy, jak również jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane
i czy w związku, z tym stosowane jest profilowanie.
Ponadto macie Państwo prawo dowiedzieć się, jakim odbiorcom wzgl. kategoriom
odbiorców dane zostały ujawnione lub są jeszcze ujawniane; w szczególności w przypadku
odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych. W tym przypadku macie
Państwo również prawo do uzyskania pouczenia w kwestii stosownych gwarancji
w związku z przekazywaniem Państwa danych osobowych.
Oprócz prawa do złożenia skargi w organie nadzorczym oraz prawa do uzyskania
informacji odnośnie pochodzenia Państwa danych macie Państwo prawo do ich usunięcia
(o ile inne przepisy nie nakładają na AD obowiązku dalszego ich przetwarzania), korekty,
jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego
przetwarzania Państwa danych osobowych.
We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach macie Państwo prawo do żądania od
Administratora Danych bezpłatnej kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy.
Za wszystkie inne kopie, o które Państwo wnioskujecie lub które wykraczają poza prawo
do informacji danej osoby, jesteśmy uprawnieni do pobierania stosownej opłaty
administracyjnej.
Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).
Macie Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych
danych osobowych oraz – uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania
uzupełnienia niepełnych danych osobowych.
Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie Państwo
zwrócić się w każdej chwili do Administratora Danych celem naniesienia niezbędnej
korekty.
Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO).
Macie Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych („prawo do
bycia zapomnianym”) w szczególności wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest już
konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy Państwa dane
są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje
obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem
narodowym.
Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje
przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji,
gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego (np.
obowiązków przechowywania), usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na
AD obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu,
wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO).
Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy
kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian
ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub
sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dopóki nie
ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewyższają Państwa interesy.
Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
Macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie
stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, jeśli
np. istnieje zgoda z Państwa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze
zautomatyzowanego postępowania.
Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).
Macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec pobierania,
przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych do celów bezpośredniego
pozyskiwania lub badania rynku i opinii oraz marketingowego (promocyjnego)
przetwarzania danych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony
dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają Państwa
interesy, prawa i wolności.
Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy
przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub
obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).
Przysługuje Państwu prawo do składania skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli
uważacie, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do
naruszenia.
Prawo do wycofania zgody w związku z prawem do ochrony danych osobowych (art. 7.
3 RODO).
Udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możecie Państwo odwołać
w każdym momencie bez podania przyczyny. Dotyczy to również odwołania oświadczeń
o wyrażeniu zgody, których nam udzielono przed wejściem w życie rozporządzenia Unii
Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO).
6. Podstawa prawna przetwarzania danych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku, z którym pozyskujemy zgodę
osób, których dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy,
w której stroną umowy jest osoba, której dane są przetwarzane, podstawę prawną
stanowi art.6 ust. 1 lit. b) RODO. Regulacja ta obejmuje również zdarzenia dotyczące
przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań sprzed zawarcia umowy.
Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia zobowiązania
prawnego, któremu podlega AD, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby,
której dane dotyczą wtedy przetwarzanie oparte jest o podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit.
d) RODO.
W przypadku gdy, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
7. Przekazywanie danych osobom trzecim.
Przekazywanie danych osobom trzecim wykraczające poza ramy wskazane w niniejszym
oświadczeniu o ochronie danych osobowych dokonywane jest tylko wtedy, gdy jest to
konieczne w celu realizacji żądanej usługi.
Przekazujemy dane tylko w przypadku istnienia odpowiedniego zobowiązania prawnego.
Zdarza się to wtedy, gdy jednostki państwowe (np. organy ścigania spraw karnych) proszą
w formie pisemnej o informację lub istnieje zarządzenie sądu.
Państwa dane osobowe nie są przekazywane tzw. państwom trzecim spoza Unii
Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8.Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny
do wypełnienia tego obowiązku.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez
Państwa tej zgody.
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – profilowanie.
Jako jednostka świadoma odpowiedzialności w ramach obowiązków i oferowanych przez
nas usług oraz strony WWW nie wykorzystujemy profilowania osób odwiedzających naszą
stronę.